Esbo Segelförening

Miljöprogram för Esbo Segelförening r.f.

Avsikten med ESFs miljöprogram är att ge rekommendationer för hur föreningen och dess medlemmar beaktar miljön i sin verksamhet. Miljöprogrammet ställer också upp målsättningar för hur vi kan förbättra handlingssätt och miljömedvetenhet i framtiden och sålunda minska belastningen på miljön förorsakad av båtlivet inom ESF.

Att miljön inte skadas är av vital betydelse för alla som rör sig vid och på havet. När människor vistas på havet, tävlingsbanorna och i naturen ökar förståelsen för hur viktigt det är med en orörd natur.

1. Hushållsavfall

Alla ESF:are ser till att det avfall vi åstadkommer lämnas i för ändamålet avsedda insamlingskärl. Detta är speciellt viktigt då vi rör oss i naturen varifrån vi alltid för med oss vårt avfall. I Amiralshamnen finns kärl för hushållsavfall. Allt problemavfall ska föras till därtill avsedda mottagningsstationer.

Mål
Det man tar med sig för man bort. Gäller också på Paven och i naturhamnar.

2. Toalettavfall

Alla nya och alla besiktigade båtar ska idag ha septiktank och sugtömningsmöjlighet. Användningen av denna möjlighet bör uppmuntras. I Amiralshamnen finns en sugtömningsstation för medlammarnas båtar. Lista på övriga ställen finns på http://www.hallskargardenren.fi/index.phtml?l=sv&s=27

Toaletter finns i Amiralshamnen och vår skärgårdshamn Pentala.

Mål
Toalettutsläpp i havet undviks helt.

3. Kemikalier

I båtarna används många slag av kemikalier, t.ex. då man diskar och då däcken och skroven tvättas och vaxas. All detta medför utsläpp av olika kemikalier.

Mål
Speciellt i hamnar där vattencirkulationen är begränsad undviker vi att använda kemikalier. Använd miljömärkta produkter som är skonsamma mot miljön.

4. Båtbotten

Problemet med växtlighet på båtbottnar upplevs som mycket besvärande samt ökar bränsleåtgången. Bottenfärger som enligt myndigheterna inte längre är tillåtna bör inte användas på båtar som för ESF-flagg.

Mål
Båtägarna skall välja produkter som håller båtbottnen ren samtidigt som mängden skadliga ämnen som kommer ut i vattnet hålls på en nivå som inte skadar vattenmiljön.

Här kan du läsa guiden Mot ett giftfritt båtliv - Båtbotten i fokus som Håll skärgården ren r.f. gett ut.

5. Uppläggning

Båtvårdsprodukter, båtprylar och hushållsprodukter som används ombord kan innehålla ämnen som inte får hamna i naturen. Vinterkonservering med frostskydd i motorn och rengöringsrutiner vid höstupptagningen är tillfällen då skadliga ämnen bör tas om hand och inte spridas ut i naturen.

Mål
Ifall båtens bottenfärg under uppläggningen rengörs/avlägsnas ska marken under båten skyddas med presenning så att färgen inte kommer i kontakt med naturen. Torrslipning av båtar är förbjuden, vid våtslipning bör slipvattnet samlas upp.

 

Här kan du läsa guiden Mot ett giftfritt båtliv - Båtbotten i fokus som Håll skärgården ren r.f. gett ut.

Vinterkonservering och frostskydd av motorer bör göras så att inga skadliga ämnen sprids ut i naturen. I praktiken betyder detta att konserveringsmedlet efter vintern ska köras ut ur motorn så att det samlas upp.

Dessa problemavfall bör ovillkorligen föras till därtill avsedda uppsamlingsplatser, t.ex. Stensviks Teboil. Lista på mottagningsstationer finns på http://www.ongelmajate.fi/

6. Gamla segel

Bl.a. SavetheC har inlett verksamhet för att återanvända gamla segel. Båtägarna uppmanas att returnera gamla segel till återanvändning. Information om insamlingsställen finns på http://www.savethec.com/recycling/how-to-recycle

Mål
Inga gamla segel blir längre liggande på hamnområdet eller i förvaringsutrymmena.

7. Föreningen

Kansliet
Återvinning och sortering av diverse kontorsmaterial är självklar för personalen.

Tillställningar
Återvinning, sortering och efterstädning vid tillställningar hör till varje medlems plikter.

Sopor och problemavfall
Sophantering för hushållsavfall finns vid porten. ESF erbjuder också sina medlemmar hantering av miljöfarligt avfall.  I miljöskjulet vid porten finns tunnor för spillolja, glykolhaltigt avfall, ett kärl för oljehaltigt fast avfall (t.ex. använda oljefilter) och bredvid skjulet ett stort kärl (kista) för använda ackumulatorer. Allt annat problemavfall är du skyldig att själv föra till en mottagning för problemavfall.

Hamnen
En renstädad hamn ökar vår trivsel! Alla medlemmar bör se till att all utrustning förvaras på därtill avsedd plats och inte ligger och skräpar.

Mål
ESF fortsätter kontinuerligt sitt miljöarbete och vidareutvecklar regler för ett miljöanpassat båtliv vid hamnar, bryggor i skärgården och på havet.