Esbo Segelförening r.f. upprätthåller Amiralshamnen som en serviceanläggning för sina medlemmar. Alla medlemmar som rör sig i hamnen är skyldiga att sköta om hamnen så att den alltid är ändamålsenlig och trivsam och sålunda fyller sin funktion.

Administration

Frågor i anslutning till hamnen sköts av Amiralshamnskommittén som utses avstyrelsen. Kommittén består av en ordförande och ett antal medlemmar, som ansvarar för de praktiska frågorna inom hamnområdet och hjälper medlemmarna vid behov. Medlemmar och andra som vistas inom hamnområdet skall följa deras anvisningar.

Båtplatser

Båtplats beviljas endast åt i föreningen inregistrerade, besiktigade segelbåtar (undantag utgör funktionärsmotorbåtar vid motorbåtsbryggan). Kontrakt för båtplats uppgörs via kansliet. Medlem som har endast vinterplats kan hålla sin båt vid pontonbryggan en vecka efter sjösättningen och en vecka före upptagningen om det finns plats, för längre tid uppbärs avgift. Egentliga gästplatser finns inte. Båtplats får inte utlånas åt andra utan tillstånd. Vid kappseglingar och dylika evenemang, då båtplatser kan behövas för utomstående, kan specialarrangemang vidtas.

Nattvakt

Varje båtägare med båt i hamnen är skyldig att delta i bevakningen enligt fastställt nattvaktsreglemente.

Talkoarbete

Medlemmarna skall bidra till trivsel och funktionalitet i hamnen. För att hålla kostnaderna nere är det nödvändigt att alla medlemmar ställer upp på talkon som ordnas i hamnen.

Miljövård och avfallshantering

Medlemmarna bör följa de regler som myndigheterna och föreningen har fastslagit. Problemavfall, t.ex. olja, färgburkar, batterier o.dyl. får inte läggas i kärlen för blandavfall, inte heller förvaras på hamnområdet. Avfallskärlen töms under båtsäsongen, men inte vintertid. För bort ditt avfall om kärlen är fulla eller inte är i bruk. Använd olja och glykol, oljehaltigt avfall och använda bilbatterier läggs i miljöskjulet i därtill avsedda kärl.Tomma kanistrar och målburkar läggs i kärlen för blandavfall. Bortskrapad bottenfärg ska alltid samlas upp, t.ex. genom breda ut en plastfilm under båten vid skrapning, och förs själv till en station för problemavfall. Septiksugtömningsanläggningen fungerar med Amiralshamnsnyckeln och är ämnad endast för hamnens båtar. Se separat bruksanvisning.

Användning av el

Medlemmarna får normalt fritt använda el i hamnen. För större konsumtion av el (t.ex. båtuppvärmning) avtalas med ordföranden för Amiralshamnskommittén. Föreningen har rätt att uppbära kostnaderna för beräknad elkonsumtion. Försiktighet skall iakttas vid användning av el i hamnen. Locken till el-uttag på land eller brygga skall alltid vara låsta. Mer detaljer kring bestämmelserna för elanvändningen framgår av bilagan Elsäkerhet.

Trafik och parkering

Trafiken i Amiralshamnen bör inte förorsaka större olägenheter än nödvändigt. Sänk hastigheten så att det inte dammar. Parkera på anvisade områden och undvik att lämna bilen länge på nedre plan. Trailers skall ställas på övre, västra plan (där bockarna förvaras).

Porten

Porten skall vara låst. Om porten på grund av kappseglingar eller dylikt måste hållas öppen ansvarar arrangörerna för det. Portnyckeln får inte överlåtas till utomstående utom för tillfälliga reparationsarbeten o. dyl.

Sjösättning och upptagning

Föreningen ordnar lyft vår och höst. Reservera lyft i god tid enligt meddelande på hemsidan och anslagstavlan. Särskilt på hösten är det viktigt att boka i god tid så att bockarna kan placeras ut på rätt ställe. Reservera tillräckligt med hjälp för att få båten smidigt sjösatt/upplyft. Var beredd att hjälpa andra om det behövs. Sjösättning börjar i regel med båtar på nedre plan och går uppåt. Båtlyft börjar i regel med båtar på övre plan och går neråt.

Båtbockar

Bockarna skall vara ändamålsenliga och av metall. De skall vara tydligt märkta med båtens namn samt ägarens namn och telefonnummer. Lämna inte plankor, stegar, olja, färg etc. på bockens plats efter sjösättningen, endast bocken flyttas till sommarförvaring. Bockarna förs till sommarförvaring några dagar efter den sista sjösättningen och placeras ut på båtens vinterplats ca en vecka före den första upptagningen.

Master

Lämna inte masten vid betongkajen eller på nedre planen, utan för den till sin plats i mastskjulet eller  på båten. För undvikande av skador skall spridare, stag och vant, rullar samt andra utstickande beslag avlägsnas innan masten stuvas i mastskjulet. Endast masterna (inte bommar o. dyl.) får förvaras i mastskjulet och dessa bör vara märkta med ägarens namn. Behandla andras master med varsamhet. För masten till mastkranen när den är klar att lyftas på. Förbered riggningen på annan plats, så behöver de som är klara före dig inte vänta.

Förtöjning

Förtöj båten ordentligt. Båten kan förtöjas i en eller två bojar. Ifall två bojar används, skall spänningen anpassas så att grannbåten som har samma boj ligger ändamålsenligt. Förtöjning till bryggan sker med två förlinor. Det är förbjudet att använda enbart Ankarolina i för/akter på grund av linans känslighet för UV-strålning. Se till att fallen inte slår i masten. Jollar får inte förvaras på bryggan, inte ens tillfälligt.

Här kan du närmare läsa om hur båten ska förtöjas vid bryggan.

Fendertar

Båten skall vara försedd med fendertar – antal och storlek enligt besiktningsreglerna. Fenderttamparna skall vara rätt dimensionerade och hela. Fendertarna skall vara rena och spridda över hela båtens längd, också långt bak, så att båten är skyddad när grannen lägger till / går ut eller ifall akterförtöjningen ger efter vid hård vind.

Betongkajen och lättbåtskranen

Obemannad båt får inte ligga vid kajen. Kajen är till för lastning och lossning samt service och smärre reparationsarbeten. Båtskranen är avsedd för lyft av båtar som väger mindre än 3200 kg. Nyckeln till kranen är en annan än den normala Amiralshamns-nyckeln och ges endast åt medlemmar som fått skolning i användning av kranen. Nycklarna och skolningen av nya användare sköts av därtill utsedd person.

Vatten och utrustning

Ledningsvattnet är främst avsett som dricksvatten. Undvik onödigt spolande, vid behov skölj båten snabbt. Kranen på den fria ändan av slangen är menad endast för tillfällig avstängning. Stäng huvudkranen på bryggan när du har tankat färdigt. Vattenslangarna ska rullas upp efter användning. Transportkärrorna skall efter användning föras tillbaks och förvaras vid betongkajen.


Strandbastun
Strandbastun kan användas av medlemmarna. Håll snyggt – städa alltid efter dig i bastun och omklädningsrummet.  Stäng vattenkranen till bastun när du har badat.

Information
Hemsidan, nyhetsbrev och anslagstavlan används ofta för att snabbt och effektivt informera medlemmarna om praktiska frågor som berör Amiralshamnen. Kolla hemsidan och anslagstavlan regelbundet!

Avgifter för icke-medlemmar

Den som inte är medlem i ESF men vill använda föreningens utrustning betalar en avgift som fastställs årligen. Taxorna finns på ESF:s hemsida. Avgiftsbelagda är sjösättningsrampen, mastkranen och tillfällig plats vid brygga.

AMHK 2006, uppdaterad 2018